Cơ quan quản lý

Lĩnh vực thủ tục

Mức độ dịch vụ công

Quay lại

Thủ tục

Số hiệu NVH02A
Tên thủ tục Quyết định nghỉ thôi việc, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghỉ thôi việc, nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

Bước 2. Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mộc Châu. Địa chỉ: TK 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Nếu đủ hồ sơ: cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu hẹn để hẹn ngày trả kết quả và biên nhận hồ sơ;

- Nếu không đủ hồ sơ: cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh..

Bước 3. Đối với hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến chuyên viên phụ trách công tác cán bộ, công chức cấp xã để thụ lý hồ sơ.

Bước 4.

*Đối với đối tượng không phải trình xin ý kiến BTV huyện ủy:

- Đối với trường hợp nghỉ thôi việc:

Chuyên viên phụ trách công tác cán bộ, công chức cấp xã tham mưu cho lãnh đạo phòng trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã.

- Đối với trường hợp nghỉ hưu:

Chuyên viên phụ trách công tác cán bộ, công chức cấp xã tham mưu cho lãnh đạo phòng trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Thông báo thời điểm nghỉ hưu cho cán bộ, công chức xã về việc nghỉ hưu (trước khi nghỉ hưu 6 tháng); ban hành Quyết định nghỉ hưu (trước 3 tháng).

* Đối với đối tượng  phải trình xin ý kiến BTV huyện ủy:

Chuyên viên phụ trách công tác cán bộ cấp xã tham mưu cho lãnh đạo phòng trình UBND huyện ban hành văn bản xin ý kiến BTV huyện ủy về việc nghỉ thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức xã.

* Sau khi có ý kiến bằng văn bản của BTV huyện ủy:

- Đối với trường hợp nghỉ thôi việc:

Chuyên viên phụ trách công tác cán bộ, công chức cấp xã tham mưu cho lãnh đạo phòng trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã.

- Đối với trường hợp nghỉ hưu:

Chuyên viên phụ trách công tác cán bộ, công chức cấp xã tham mưu cho lãnh đạo phòng trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Thông báo thời điểm nghỉ hưu cho cán bộ, công chức xã về việc nghỉ hưu (trước khi nghỉ hưu 6 tháng); ban hành Quyết định nghỉ hưu (trước 3 tháng).

Bước 5. Phòng Nội vụ bàn giao Thông báo hoặc Quyết định nghỉ thôi việc; nghỉ hưu cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Vào sổ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 6.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ.

- Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa, của UBND huyện Mộc Châu. Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền (Giấy ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật) và có chứng minh thư của người được ủy quyền.
Cách thực hiện

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

b) Nộp trực tiếp tại cơ quan chuyên môn (đối với các quy trình thực hiện tại cơ quan)

c) Đăng ký trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị có đối tượng nghỉ thôi việc; nghỉ hưu.

- Đơn xin nghỉ thôi việc của cá nhân.

- Bản kê quá trình đóng BHXH (có xác nhận của cơ quan BHXH).

- Quyết định nâng bậc lương thường xuyên gần nhất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Điều kiện thực hiện Không quy định
Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày (không kể thời gian chờ Ban Thường vụ huyện ủy cho ý kiến).
Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức xã
Lệ phí thủ tục
Kết quả thực hiện Thông báo về thời điểm nghỉ hưu; Quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức xã.
Văn bản pháp lý

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.

- Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của  Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La về Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La.
Biểu mẫu thủ tục