Cơ quan quản lý

Lĩnh vực thủ tục

Mức độ dịch vụ công

Quay lại

Thủ tục

Số hiệu NVH01A
Tên thủ tục Thủ tục cho cán bộ, công chức; viên chức lãnh đạo quản lý nghỉ hưu
Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân, tổ chức thực hiện truy cập trang Dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện Mộc Châu tại địa chỉ http://dvcmocchau.sonla.gov.vn. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ (nếu đã có tài khoản); nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký tài khoản sau đó đăng nhập tài khoản chọn thủ tục hành chính cần giải quyết và thực hiện các bước tiếp theo để nộp hồ sơ theo hướng dẫn, sau khi hoàn tất các nội dung, nhấp chuột vào nộp hồ sơ. Để tra cứu tình trạng, tiến độ giải quyết hồ sơ, công dân đăng nhập tài khoản chọn mục Tìm kiếm trên trang Dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện Mộc Châu.
Bước 2. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy biên nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ sẽ phản hồi, trả lại hồ sơ hoặc đề nghị công dân bổ sung qua hệ thống tài khoản.
Bước 3. Công dân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Mộc Châu.
Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp trên cổng Dịch vụ công trực tuyến huyện Mộc Châu.
Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gồm các thành phần sau:

- Tờ trình của đơn vị có đối tượng nghỉ hưu đề nghị UBND huyện ban hành Quyết định nghỉ hưu;

- Bản sao thông báo nghỉ hưu của công chức, viên chức;

- Bản sao Sổ BHXH của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý nghỉ hưu.
Điều kiện thực hiện Cán bộ, công chức; viên chức lãnh đạo quản lý đã được UBND huyện ban hành Thông báo thời điểm nghỉ hưu
Thời hạn giải quyết hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện

- Tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức lãnh đạo.

- Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức lãnh đạo.
Văn bản pháp lý

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La về Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La
Biểu mẫu thủ tục