Cơ quan quản lý

Lĩnh vực thủ tục

Mức độ dịch vụ công

Quay lại

Thủ tục

Số hiệu KHH36A
Tên thủ tục Đăng ký thành lập mới Hợp tác xã
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức thực hiện truy cập trang Dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện Mộc Châu tại địa chỉ http://dvcmocchau.sonla.gov.vn. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ (nếu đã có tài khoản); nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký tài khoản sau đó đăng nhập tài khoản chọn thủ tục hành chính cần giải quyết và thực hiện các bước tiếp theo để nộp hồ sơ theo hướng dẫn, sau khi hoàn tất các nội dung, nhấp chuột vào nộp hồ sơ. Để tra cứu tình trạng, tiến độ giải quyết hồ sơ, công dân đăng nhập tài khoản chọn mục Tìm kiếm trên trang Dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện Mộc Châu.
Bước 2. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy biên nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ sẽ phản hồi, trả lại hồ sơ hoặc đề nghị công dân bổ sung qua hệ thống tài khoản.
Bước 3. Công dân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Mộc Châu.

Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp trên cổng Dịch vụ công trực tuyến huyện Mộc Châu.
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
2. Điều lệ của HTX được xây dựng theo Điều 21, Luật HTX 2012;
3. Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
4. Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
5. Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
6. Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 20, Luật HTX 2012 đã được biểu quyết thông qua.
Điều kiện thực hiện

Điều 24, Luật Hợp tác xã 2012:

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

2. Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

3. Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật này;

4. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này.

Thời hạn giải quyết hồ sơ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của hợp tác xã.
Lệ phí thủ tục 150.000 Thực hiện theo điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Hợp tác xã
Văn bản pháp lý

+ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012

+ Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

+ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+  Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Biểu mẫu thủ tục